The tail section valve of Martha Lahti, President of Martha Lahti